Logos

1164 teksty – auto­rem jest Lo­gos.

W wydłużaniu do­by byłem mis­trzem, czte­ry godzi­ny snu w ciągu dnia.
Nag­ro­da? skróce­nie życia. 

myśl • dzisiaj, 16:59

Ludzie są tak­ty­kami, naj­więksi ujaw­niają się pod­czas pi­cia wódki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:20

Bar­dziej niż śmier­ci z po­wodu pychy, bo­ję się um­rzeć z bra­ku nieumiejętność. 

aforyzm • 21 czerwca 2017, 23:27

Nie mam Bo­ga bar­dziej Wszechpotężne­go, Wszechnaj­mocniej­sze­go, Wszecho­bec­ne­go, niż mo­je marzenia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 22:27

Niewi­domi są kon­struk­to­rami Świata, ślep­cy je­go wykonawcami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 15:09

Ar­tystę na sce­nie oce­nić może każdy, za ku­lisa­mi, mało który może na­pić się z nim wódki. 

myśl • 27 maja 2017, 00:16

Sięgam po garść cu­kierków, biorę, żad­ne nie sma­kują tak sa­mo, jak te których nie zjem. 

myśl • 27 maja 2017, 00:12

I zo­bacz iśka, mam białe skar­petki, są tyl­ko nieco trochę bar­dziej brudne. 

myśl • 27 maja 2017, 00:11

I widzisz Mat­ko, gdy­byś więcej piła i źle się pro­wadziła, na pew­no dłużej byś żyła. 

myśl • 27 maja 2017, 00:09

Zacznij mówić, że pot­rze­bujesz, a nie będziesz więcej już pot­rze­bował, bo zro­zumiesz co to znaczy dawać, 

myśl • 23 maja 2017, 23:45
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 czerwca 2017, 08:45Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie są tak­ty­kami, naj­więksi [...]

22 czerwca 2017, 20:56lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Bar­dziej niż śmier­ciz po­wodu [...]

22 czerwca 2017, 20:19Logos sko­men­to­wał tek­st Nie mam Bo­ga bar­dziej [...]

22 czerwca 2017, 13:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie mam Bo­ga bar­dziej [...]

11 czerwca 2017, 17:08Indygoo sko­men­to­wał tek­st Niewidomi są kon­struk­to­rami Świata, [...]

18 maja 2017, 02:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może i w życiu [...]

8 maja 2017, 16:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli tyl­ko śmierć jest [...]

7 maja 2017, 23:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Spostrzegłem się, że na­wet [...]

7 maja 2017, 23:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Spostrzegłem się, że na­wet [...]

7 maja 2017, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sięgnij po to cze­go [...]