Logos

1025 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Za­mawiam pokój! Niech nikt mi nie mówi, że ho­tel zam­knięty, bo ja w nim zamówienia nie składam. 

myśl • przedwczoraj, 19:53

Wspom­nienia są piękne! Jed­nak to przyszłość zwias­tu­je radość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 21:21

Łat­wiej ludziom mówić o krzyżu, ofie­rze i cier­pieniu, niż miłować swoich sąsiadów, ot co. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 21:14

Wi­docznie pi­sany jest mi los męczen­ni­ka, by­cie gno­jonym przez in­nych, za swo­je włas­ne niepowodzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 15:06

W cho­robie psychicznej wyg­ry­wa ten, kto jest mądrzej­szy od sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 14:16

Pat­rząc na cier­pienie osób w po­deszłym wieku, śmiało można stwierdzić,
że z Je­zusa to jest na­wet cwa­niak. Um­rzeć w si­le wieku, nie zaz­nając uroków starości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 19:53

Chy­ba nie ma sen­su, a już na pew­no, nie ma co tra­cić cza­su na in­nych ludzi. Na to, co ro­bią, kim są, jak im się wie­dzie etc. Choć faj­nie wie­dzieć, że in­nym gorzej się wie­dzie, jed­nak to wy­nik strachu, a nie zawiści. 

myśl • 8 stycznia 2017, 17:08

O jakże piękne są mo­je łzy płynące z miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 10:57

Nie śpiesz się, niech in­ni cze­kają, na­wet Ci, których kochasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2017, 21:49

Tyl­ko uśmiech przez łzy, nie jest nig­dy nieszczery. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 13:40
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zamawiam pokój! Niech nikt [...]

14 stycznia 2017, 01:35Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Serce uleczo­ne, to ta­kie, [...]

13 stycznia 2017, 23:38Logos sko­men­to­wał tek­st Trudów ja­kie da­je nam [...]

13 stycznia 2017, 23:29Cris sko­men­to­wał tek­st Trudów ja­kie da­je nam [...]

11 stycznia 2017, 21:24nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Patrząc na cier­pienie osób [...]

11 stycznia 2017, 21:20aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Łatwiej ludziom mówić o [...]

11 stycznia 2017, 20:22Logos sko­men­to­wał tek­st Żydzi mają Tal­mud, Ka­toli­cy [...]

11 stycznia 2017, 19:20nicola-57 sko­men­to­wał tek­st W cho­robie psychicznej wyg­ry­wa [...]

11 stycznia 2017, 16:34Logos sko­men­to­wał tek­st Niepowodzenia mają ten­decje do [...]

11 stycznia 2017, 16:30Logos sko­men­to­wał tek­st Patrząc na cier­pienie osób [...]