Logos

1397 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Zacho­wać spokój, to znaczy nie wyp­rzedzać swoich myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:44

Niektóre rzeczy są pros­te, niektóre trud­ne, a niektóre bezowocne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:51

Słabych ludzi ciągnie do słabych. Od­ci­nam ich jak chwas­ty. Mnie też niektórzy ludzie od­cięli i dob­rze. Na początku czułem się z tym źle, mało te­go, za­dawałem so­bie py­tanie: Cze­mu mną tak gardzą? [...] — czytaj całość

myśl • 18 listopada 2018, 17:49

Naj­większe dys­pu­ty, nies­pi­sane his­to­rie trwożą się w mo­jej głowie. Świat zna na­wet ta­kie cza­sy, gdzie ludzie ginęli na woj­nie, prze­ważnie bez­sensow­nej. Ja co dzień umieram i rodzę się by żyć, a jed­nak nad sa­mym sobą świeci się znicz. Czy ja go tu­taj sta­wiam? a może czas za­dać so­bie ta­kie py­tanie. Cze­mu zos­ta­wiam miej­sce by on się rozświet­lał, prze­cież nie my sta­wiamy sa­my so­bie te ogniki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2018, 21:21

Stałem się więźniem po­litycznym włas­ne­go umysłu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 listopada 2018, 20:44

Os­tało się to ser­ce z ka­mienia wydrążone nie przez stru­mień miłości, a krop­le przebaczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2018, 22:33

W cza­sach kiedy pat­riotów na­zywa się faszystami,
miłość oz­nacza seks,
sym­bo­lem rodzi­ny sta­li się geje,
abor­cja ma zna­miona wyzwolenia,
śmierć stała się sy­noni­mem życia,
pieniądz wy­raża szacunek,
bu­tel­ka wódki jest droższa od godności,
a społeczeństwo tworzy de­mok­racja,
ja jed­nak wolę być tym patriotą! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2018, 11:01

Znam na­wyki które ro­bią unik, uni­kając życia kładą mnie na matę. 

aforyzm • 10 listopada 2018, 21:10

Może nie ma w tym życzli­wości z mo­jej stro­ny, ale bez względu na to, wczu­wam się w dru­giego człowieka nie osądzając go. Wiem, że łat­wo przychodzi rzu­canie złych słów, a raczej myśli. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 21:34

Ludzie! piję roz­chod­niaka że się w końcu ro­zej­dziecie już do swoich domów. 

myśl • 6 listopada 2018, 21:47
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:07Logos sko­men­to­wał tek­st Zachować spokój, to znaczy [...]

wczoraj, 20:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zachować spokój, to znaczy [...]

wczoraj, 20:44Logos do­dał no­wy tek­st Zachować spokój, to znaczy [...]

wczoraj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

przedwczoraj, 18:51Logos do­dał no­wy tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

przedwczoraj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

przedwczoraj, 07:00stepbyson sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

18 listopada 2018, 21:34Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

18 listopada 2018, 21:32Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

18 listopada 2018, 18:46stepbyson sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]