Logos

1278 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Ci którzy naj­mniej po­magają, naj­więcej się mądrzą, kiedy im pomagasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 grudnia 2017, 20:17

Światłe oczy i wątły duch jakże prze­nikają sil­ne ciało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2017, 19:30

Od kiedy wier­ność przes­tała być cnotą, a stała się emocją, trud­no jest wal­czyć o związek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2017, 13:53

Wiel­kie wyz­na­nia, a małe sekrety. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2017, 15:59

Jak być szczęśli­wym, kiedy to ludzie pragną być wysłucha­ni i nie chcą byś Ty był wysłuchany. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 11:30

Z nadzieją by­wa cza­sem tak, że się nieźle możesz nadziać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 grudnia 2017, 21:38

Wi­doczne zmiany są wiele war­te, ale to te wewnętrzne są najcenniejsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 listopada 2017, 19:35

Choćby z cieka­wości poczy­taj mi z oczu znów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2017, 19:02

Bar­dzo pil­nuję się z tym żeby nie kłamać. Źle się z tym czuję. Cza­sami jed­nak muszę skłamać, oszu­kać sam siebie, to uzdrawia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2017, 22:50

Apos­ta­ci! Neofi­ci! Duch jest ważną in­tegral­nością, jed­nakże nie za­pomi­naj­cie iż Bóg prze­mawia do ro­zumu. A ser­ce? to jest do­piero zagadka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 23:28
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 grudnia 2017, 22:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

12 grudnia 2017, 14:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

12 grudnia 2017, 10:04kati75 sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

12 grudnia 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

11 grudnia 2017, 20:17Logos do­dał no­wy tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

7 grudnia 2017, 19:34har.monic sko­men­to­wał tek­st Światłe oczy i wątły [...]

7 grudnia 2017, 19:30Logos do­dał no­wy tek­st Światłe oczy i wątły [...]

6 grudnia 2017, 14:27$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Od kiedy wier­ność przes­tała [...]

6 grudnia 2017, 13:53Logos do­dał no­wy tek­st Od kiedy wier­ność przes­tała [...]

4 grudnia 2017, 15:59Logos do­dał no­wy tek­st Wielkie wyz­na­nia, a małe [...]