Logos

1332 teksty – auto­rem jest Lo­gos.

Kon­systen­cja na­biera barw, wcześniej zaś na­biera formy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2018, 15:46

Nie umie jęt noś ci , nie poz­wa­lają mi umieć namiętności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2018, 00:06

Dzi­wicie się ludziom, że nie chcą być dobrzy?
Spróbo­wałem. Nig­dy się tak w życiu nie spot­kałem z kry­tyką i to nie mo­jej oso­by, ale in­nych ludzi. Nie da się te­go słuchać. 

myśl • 5 maja 2018, 00:12

Wierzę, że każdy człowiek ma po­ten­cjał. Kwes­tią sporną dla mnie oso­biście jest wek­tor te­go po­ten­cjału, wys­tar­czy na­dać mu od­po­wied­ni kierunek. 

myśl • 25 kwietnia 2018, 23:26

Wys­tar­czy prze­kuć narze­kania w prze­kona­nia, to naj­krótsza dro­ga do porażki. 

myśl • 25 kwietnia 2018, 22:36

Dob­ro niebios niech sprzy­ja lep­szym.
Bóg niech sprzy­ja wszystkim. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 kwietnia 2018, 23:56

To jest fas­cy­nujące. Świat na dzień dzi­siej­szy ofe­ruje tak wiele, a ja na­dal nie chcę tej ofer­ty przej­rzeć. W ka­talo­gu życia, nie ma dla mnie od­po­wied­niej strony. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2018, 22:57

Głębo­ko ranę mam i nie jest na mym ciele. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 kwietnia 2018, 20:21

Gdy­bym tyl­ko mógł por­wać na no­wo Two­je ser­ce, głębo­ko wierzę, że tym ra­zem na pew­no zatętniłoby radością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 kwietnia 2018, 20:12

Wy whyóje i co te­raz? dob­rze jest nie umić ortograwi. 

myśl • 14 kwietnia 2018, 00:34
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 maja 2018, 15:46Logos do­dał no­wy tek­st Konsystencja na­biera barw, wcześniej [...]

16 maja 2018, 00:06Logos do­dał no­wy tek­st Nie umie jęt noś [...]

5 maja 2018, 00:12Logos do­dał no­wy tek­st Dziwicie się ludziom, że [...]

25 kwietnia 2018, 23:29Logos sko­men­to­wał tek­st Jestem Zakręco­na jak rus­ki [...]

25 kwietnia 2018, 23:28Logos sko­men­to­wał tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

25 kwietnia 2018, 23:26Logos do­dał no­wy tek­st Wierzę, że każdy człowiek [...]

25 kwietnia 2018, 22:36Logos do­dał no­wy tek­st Wystarczy prze­kuć narze­kania w [...]

24 kwietnia 2018, 15:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

23 kwietnia 2018, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

22 kwietnia 2018, 23:56Logos do­dał no­wy tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]