Logos

1232 teksty – auto­rem jest Lo­gos.

Jak masz prob­lem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto Cię spy­ta co się dzieje i po­myśli w duchu: jak to dob­rze że ja ta­kich nie mam.

~ Prze­moc przyjacielska 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:25

Był w moim życiu ta­ki czas, że cho­ciaż liczyłem zys­ki, to byłem ciągle strat­ny. Do­rosłem. Dziś liczę stra­ty i jes­tem za­dowo­lony z te­go co zyskałem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:22

W końcu w(y)płynąłem na swo­je marzenia. 

aforyzm • dzisiaj, 00:03

Już trochę zżarły mi myśli mój mózg.

~stres 

myśl • wczoraj, 00:03

Czu­jesz ten za­duch? niebo się kurczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:09

Jest ta­ka wier­ność co jest cnotą.
Jest też ta­ka wier­ność, co jest się wówczas idiotą. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 10:52

Kto uważa że nie ma wyob­raźni by marzyć, niech wy­ciągnie kar­tkę, długo­pis i pisze. 

myśl • 16 października 2017, 12:38

Praw­da jest zu­pełnie in­na niż by się mogła wydawać. 

myśl • 15 października 2017, 22:04

Jak się człowiek pier­wszy nie uśmie­chnie, to mu los przyfasoli. 

myśl • 15 października 2017, 19:43

Jest ta­ka siła, która nie jest wiel­kością fi­zyczną, nie jest też zde­finiowa­na w ja­kiś in­ny sposób. Jed­nak wiesz o jaką siłę chodzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2017, 19:46
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 15:28.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tęsknie za marze­niami, które [...]

dzisiaj, 11:25Logos do­dał no­wy tek­st Jak masz prob­lem, zaw­sze [...]

dzisiaj, 07:55Cris sko­men­to­wał tek­st Był w moim życiu [...]

dzisiaj, 00:22Logos do­dał no­wy tek­st Był w moim życiu [...]

dzisiaj, 00:03Logos do­dał no­wy tek­st W końcu w(y)płynąłem na [...]

wczoraj, 10:44róż li­la sko­men­to­wał tek­st Już trochę zżarły mi [...]

wczoraj, 00:03Logos do­dał no­wy tek­st Już trochę zżarły mi [...]

przedwczoraj, 16:26yestem sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ka wier­ność co [...]

przedwczoraj, 16:09Logos do­dał no­wy tek­st Czujesz ten za­duch? niebo [...]

przedwczoraj, 10:52Logos do­dał no­wy tek­st Jest ta­ka wier­ność co [...]