Logos

1098 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Nietu­zin­ko­wość ato­mu świad­czy o je­go masie. 

myśl • dzisiaj, 14:54

Kon­formizm, tkwienie po uszy w gównie i by­cie szczęśli­wym, że jest tak ciepło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:08

Po­dej­rza­ne wnios­ki, to na­dal tyl­ko wnios­ki, ale mniej wygodne. 

myśl • 22 marca 2017, 22:38

Śniło mi się..

Os­tatni bas­tion - rodzin­ny dom, który sta­je się więzieniem.
Pier­wsza miłość - mat­ka, która sta­je się katem.
Os­tatnie pożeg­na­nie - za­pom­nienie win.
No­we życie - wy­bacze­nie ran. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2017, 17:40

Kiedyś myślałem, że ludzie chcą bym zniknął, te­raz to ja chcę zniknąć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2017, 16:34

Cze­mu jes­tem ta­ki za­biega­ny? Próbuję złapać myśli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 marca 2017, 17:02

Nieważne jak de­finiowa­na jest praw­da, wyg­ry­wa zaw­sze ta, która jest skuteczna. 

aforyzm • 17 marca 2017, 11:44

Wpraw­dzie ducha nie da się uk­rzyżować, ale można go złamać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2017, 21:24

Im bar­dziej się mnożysz, tym bar­dziej dzielisz czas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2017, 20:07

Ze wszys­tkich stron świata, tyl­ko tam­te­go zwie­dzić nie można. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 marca 2017, 00:16
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 16:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Konformizm, tkwienie po uszy [...]

22 marca 2017, 23:26Cykam sko­men­to­wał tek­st Podejrzane wnios­ki, to na­dal [...]

21 marca 2017, 21:42Logos sko­men­to­wał tek­st Kiedy będziesz miał wszys­tkiego [...]

21 marca 2017, 18:23Logos sko­men­to­wał tek­st Kiedy będziesz miał wszys­tkiego [...]

21 marca 2017, 18:12Logos sko­men­to­wał tek­st Kiedy będziesz miał wszys­tkiego [...]

20 marca 2017, 17:04Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czemu jes­tem ta­ki za­biega­ny?Próbuję [...]

18 marca 2017, 11:20Cykam sko­men­to­wał tek­st Nieważne jak de­finiowa­na jest [...]

17 marca 2017, 07:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wprawdzie ducha nie da [...]

16 marca 2017, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej się mnożysz, [...]