Logos

1317 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Nie bar­dzo wiem jak to ub­rać w słowa. Jed­nak z pun­ktu widze­nia nauki po śmier­ci nie ma nic, to znaczy, nie is­tnieją ja­kiekol­wiek pra­wa, włas­ności fi­zyczne, jed­nakże, z opisów wiemy, że życie po śmier­ci jest możli­we. A to dość cieka­wa teoria. Zakładając np. że piekło ogar­nięte jest wie­cznym płomieniem ognia. 

myśl • przedwczoraj, 22:09

Teore­tycy mają jedną prze­wagę nad prak­ty­kami. Słowem pot­ra­fią wpłynąć na ludzi. I jedną wadę, ke­dy po­jawia się człowiek, co nie jest po­dat­ny na te słowa. 

myśl • przedwczoraj, 21:41

Z te­go wszys­tkie, ze wszys­tkich myśli, uczuć, emoc­ji, prag­nień, marzeń i od­czuć. Chciałbym spy­tać ŚP. Ni­kola Tes­la, czy pu­ryfi­kował so­bie bro­war­ka, dla tzw. odstresowania. 

myśl • przedwczoraj, 21:33

Tyl­ko przeszłość jest os­toją bez­pie­czeństwa. Przyszłość to ry­zyko. Tam już umarłeś, tu jeszcze możesz um­rzeć. Nic to nie zmienia. Powodzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:25

Zaczy­nam nie mieć cza­su, żeby tra­cić czas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2018, 17:54

Pa­miętaj, będąc na ka­ruze­li życia nie wzlecisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2018, 22:34

Os­tatkiem sił pchnę te życie dalej! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 marca 2018, 18:59

W re­lac­jach, trze­ba pa­miętać tem­pe­rament każdej oso­by, a ja pa­miętam zaw­sze tyl­ko swój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2018, 23:49

Mógłbym uczy­nić Ziemię Wielką. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2018, 22:12

Kiedy dziec­ko bieg­nie, nie krzycz: "wol­niej, bo się wywrócisz". To jest fun­da­ment złego po­dejścia i chy­ba nie muszę tłumaczyć To­bie skutków ta­kiego wycho­wania. A dziec­ko i tak będzie biegło. 

myśl • 10 marca 2018, 00:51
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 22:09Logos do­dał no­wy tek­st Nie bar­dzo wiem jak [...]

przedwczoraj, 21:41Logos do­dał no­wy tek­st Teoretycy mają jedną prze­wagę [...]

przedwczoraj, 21:33Logos do­dał no­wy tek­st Z te­go wszys­tkie, ze [...]

przedwczoraj, 21:25Logos do­dał no­wy tek­st Tylko przeszłość jest os­toją [...]

21 marca 2018, 10:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zaczynam nie mieć cza­su, [...]

21 marca 2018, 01:02Logos sko­men­to­wał tek­st Zaczynam nie mieć cza­su, [...]

20 marca 2018, 22:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zaczynam nie mieć cza­su, [...]

20 marca 2018, 18:53Logos sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

20 marca 2018, 17:54Logos do­dał no­wy tek­st Zaczynam nie mieć cza­su, [...]

20 marca 2018, 08:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]