Logos

1353 teksty – auto­rem jest Lo­gos.

noszę w so­bie jeszcze ciemność
lu­bię tam zaglądać i wpat­ry­wać się w jej oblicze
za każdym ra­zem niosąc jej pro­myk światła
z nadzieją że kiedyś zas­ta­ne tam blask 

aforyzm • 13 lipca 2018, 15:13

Za dużo ra­zy już grałem w grę w którą wcielałem się w Wasze sumienie
dość już pat­rze­nia na Was i zas­ta­nawiania się czy jes­teście dobrzy
wpierw zacznę od siebie mo­je dob­ro to zło
ale Two­je zło jest jeszcze gorsze 

myśl • 13 lipca 2018, 14:33

Pieniądze dają wiel­kie możli­wości i nie ma w tym nic zdrożne­go. Nieje­den za­pijaczo­ny me­nel z pod skle­pu ma wspa­niałą his­to­rię, lecz nie ma wspa­niałego prze­kazu. Złote pierścienie na dłoniach, wyszu­kany styl, to tyl­ko at­ry­buty. Jed­nakże mają wiel­kie znacze­nie i to­rują drogę na­wet naj­większym de­bilom i nie ma w tym nic zdrożnego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2018, 20:34

jak w każdej pus­tce bra­kuje przestrzeni 

myśl • 11 lipca 2018, 22:48

Przesłania mnie ta­ka myśl sta­nia się świętym
a już tak szczerze to by­cie po pros­tu świetnym
w każdej dzie­dzi­nie życia
jest ta­ki po­ten­cjał u Ciebie właśnie
że ra­zem możemy le­piej aniżeli więcej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2018, 22:09

Dwóch spo­sobów myśle­nia nie ro­zumiem, a trze­ciego pojąć nie zdołam;
ludzi którym się nie chce,
tych ludzi którym się chce
i ta­kich, którym się nie chce i mają za złe, że in­nym się chce bardziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2018, 09:51

Dlacze­go ciężar rodzin­ne­go og­niska ciągle spoczy­wa na moich barkach.
A prze­cież mógłbym w końcu nab­rać w wiader­ko wo­dy i zga­sić wasze nic niez­naczące, led­wo tlejące się płomyczki. Wte­dy do­piero byście może nau­czy­li się rozpalać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 13:16

Jak umierać, to tyl­ko nie za życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2018, 20:33

Małymi kro­kami nie zaj­dziesz da­leko, za to będziesz szedł dłużej, przez co będziesz widział więcej, niż byś zaszedł dalej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2018, 12:28

Mówi się: przy­padek lo­su. Jak­by sam przy­padek nie tym lo­sem był. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 21:21
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

wczoraj, 14:49silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

wczoraj, 13:49Logos sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

przedwczoraj, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

14 lipca 2018, 10:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

13 lipca 2018, 21:48Logos sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

13 lipca 2018, 21:45Logos sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

13 lipca 2018, 18:51danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

13 lipca 2018, 15:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

13 lipca 2018, 15:13Logos do­dał no­wy tek­st noszę w so­bie jeszcze [...]