Logos

1370 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15

Wstrzy­muję po­wiet­rze by posłuchać ser­ca bicie
kon­tro­lując wdech i wy­dech
dziękując że nie muszę nad tym myśleć .. 

myśl • 12 września 2018, 21:03

Małe rzeczy pot­ra­fią przys­porzyć wiel­kich kłopotów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2018, 22:05

Emoc­je biorą górę, szko­da tyl­ko że na szczy­cie nie ma ni­kogo by go zepchnąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2018, 21:03

U niektórych ludzi słowo "sku­teczność" to naj­większe zło.
Bo raz że spra­wia iż człowiek mu­si coś więcej, a dwa że nie chce nic więcej, cho­ciaż musi.
Właści­wy ba­lans, to śro­dek ciężkości między tym co chcę i muszę, a tym cze­go nie chcę, a to robię.
Od­czy­tać tyl­ko trud­no, bo prze­ważnie wy­biera się to dru­gie. Do skutku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 września 2018, 21:12

Wątłego ciała i słabe­go ducha, jeszcze bar­dziej złamię.
By upaść i nie wstać, lub wstać.
Gdy sam siebie nie podłoży człowiek, nie odzys­ka sił. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 września 2018, 20:05

Opi­nia ludzi by­wa iry­tująca i to wca­le nie mu­si być opi­nia o To­bie sa­mym.
Nie ma nic bar­dziej uz­dra­wiające­go niż to, żeby się nie angażować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2018, 21:45

Każdy prob­lem ma co naj­mniej dwa roz­wiąza­nia; nie da się roz­wiązać i da się rozwiązać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 sierpnia 2018, 22:53

Wiesz? wkurza mnie to już wszys­tko. Każdy chce być lep­szy ode mnie, tyl­ko dla­tego że jes­tem lep­szy od wszystkich.
Ludzie mają z tym og­ro­my prob­lem. A prze­cież ja już nie chce być lepszy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 11:41

Odez­wij się, za'proszę! Na dobrą kawę. Niekom­forto­we spot­ka­nie. Miłe zas­kocze­nie.
Uz­dro­wienie serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 20:40
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 września 2018, 21:15Logos do­dał no­wy tek­st Cykl: [Rozwój ewen­tual­ny] - [...]

13 września 2018, 18:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Każdy prob­lem ma co [...]

13 września 2018, 13:45Logos sko­men­to­wał tek­st Każdy prob­lem ma co [...]

12 września 2018, 22:34scorpion sko­men­to­wał tek­st Każdy prob­lem ma co [...]

12 września 2018, 21:03Logos do­dał no­wy tek­st Wstrzymuję po­wiet­rze by posłuchać [...]

10 września 2018, 11:33Logos sko­men­to­wał tek­st Prestidigitator

5 września 2018, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Małe rzeczy pot­ra­fią przys­porzyć [...]

5 września 2018, 22:05Logos do­dał no­wy tek­st Małe rzeczy pot­ra­fią przys­porzyć [...]

5 września 2018, 10:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Emocje biorą górę, szko­da [...]

4 września 2018, 21:03Logos do­dał no­wy tek­st Emocje biorą górę, szko­da [...]