Logos

1428 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Ludzie są naiw­ni. Cza­sami na­wet do ta­kiego stop­nia, że nie uczyn­ki, a słowa in­ne­go człowieka, pot­ra­fią zaświad­czyć im o je­go świętości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2019, 21:18

Śmierć - ni­by człowiek się już nie rusza, a jed­nak porusza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 19:26

No sta­ram się i dos­taję bęcki. Nie sta­ram się i również je ot­rzy­muje. Nie sta­ram się już. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 19:10

Książki, której nikt nie czy­ta, nie um­niej­sza to by­naj­mniej by­cie książką. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2019, 22:12

Po­wie­dzcie moi mi­li skur­wi­syny. Jak to jest z tą mową niena­wiści? Który pytam?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 20:00

Cza­sami jak tak spoglądam na te nasze, ludzkie by­towa­nie, na tym glo­bie w tej obec­nej erze. To z jed­nej stro­ny cieszę się, że jes­teśmy tyl­ko frag­mentem his­to­rii te­go świata, a cza­sem po pros­tu za­miast łez, lecą mi gwoździe. Całe szczęście tępe. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:16

Jes­teśmy świad­ka­mi dziś, my, tu­taj, w Pol­sce, że ma­nipu­lac­ja to je­dyna dro­ga do suk­ce­su, do spra­wowa­nia zwie­rzchności nad większością. Boże. Dej mnie tę umiejętność mądrze wy­korzys­tać. Mnie. Na mój sposób, a te sak­ra­men­talne SZCZĘŚCIE będzie jak brat bliźniak. Mój. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:09

Nieświado­mie wy­pieram dążenie do by­cia kimś, jed­nocześnie świado­mie zap­rzeczam by­ciu sobą. 

myśl • 12 stycznia 2019, 11:08

Niektóre kar­tki z ka­len­darza są faj­ne, po­mimo te­go kim jes­teś i czym się zajmujesz. 

myśl • 10 stycznia 2019, 22:48

Ej, a mieć ta­kiego przy­jaciela, który Ciebie wysłucha i być ta­kim przy­jacielem które­go się się wysłuchu­je.
Ludzie nie chcą słuchać, chcą być wysłucha­ni. Różni­ca jest mi­nimal­na. Ty wysłuchu­jesz.. i nie zos­ta­jesz wysłucha­ny. Ale mu­sisz. Słuchać. Lub dob­rze ga­dać. Prob­lem w tym, że ani Ty, ani Twój przy­jaciel nie pot­ra­ficie dob­rze mówić. Oportunizm. 

myśl • 10 stycznia 2019, 21:42
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 stycznia 2019, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

19 stycznia 2019, 21:18Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

18 stycznia 2019, 14:46Logos sko­men­to­wał tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

18 stycznia 2019, 10:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

18 stycznia 2019, 02:55oszi3 sko­men­to­wał tek­st Książki, której nikt nie [...]

18 stycznia 2019, 02:38oszi3 sko­men­to­wał tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

17 stycznia 2019, 19:26Logos do­dał no­wy tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

17 stycznia 2019, 19:13Logos sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 19:10Logos do­dał no­wy tek­st No sta­ram się i [...]

17 stycznia 2019, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Powiedzcie moi mi­li skur­wi­syny. [...]