Logos

1155 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Zacznij mówić, że pot­rze­bujesz, a nie będziesz więcej już pot­rze­bował, bo zro­zumiesz co to znaczy dawać, 

myśl • wczoraj, 23:45

Może i w życiu pew­ne jest tyl­ko śmierć i po­dat­ki, ale ludzie na­dal są ni­mi zaskoczeni. 

myśl • 17 maja 2017, 23:50

Ze strachu się nie umiera, ze strachu się nie żyje. 

myśl • 15 maja 2017, 16:27

Czy­tam ludzi, ale ludzie mają prob­lem z od­czy­taniem moich intencji. 

myśl • 14 maja 2017, 23:12

Kiedyś sta­wiałem na ilość, bo miałem mało. Te­raz sta­wiam na ja­kość i oka­zuje się, że mam jeszcze mniej. 

myśl • 14 maja 2017, 23:12

Jeżeli tyl­ko śmierć jest spra­wied­li­wa daj­cie mi dob­re­go ad­wo­kata. Al­bo nie! pozwólcie mi być oskarżycielem! 

myśl • 8 maja 2017, 15:45

Spos­trzegłem się, że na­wet za­pisa­ne prag­nienia nie mają mo­cy, jeżeli po nie się nie sięgnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2017, 23:23

In­dy­widual­ność przek­reśla wiel­kie dzieła. 

myśl • 5 maja 2017, 23:39

Jeżeli Two­je za­dania są roz­ciągnięte w cza­sie skróć je. 

myśl • 5 maja 2017, 23:29

Sięgnij po to cze­go prag­niesz nim skończą Ci się słowa. 

aforyzm • 2 maja 2017, 10:19
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 maja 2017, 02:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może i w życiu [...]

8 maja 2017, 16:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli tyl­ko śmierć jest [...]

7 maja 2017, 23:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Spostrzegłem się, że na­wet [...]

7 maja 2017, 23:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Spostrzegłem się, że na­wet [...]

7 maja 2017, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sięgnij po to cze­go [...]

6 maja 2017, 16:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto żyje według wskazówek [...]

6 maja 2017, 10:10Indygoo sko­men­to­wał tek­st Kto na każdym kro­ku [...]

5 maja 2017, 23:39Logos sko­men­to­wał tek­st Kto żyje według wskazówek [...]

5 maja 2017, 23:34Logos sko­men­to­wał tek­st Sięgnij po to cze­go [...]

5 maja 2017, 23:33Logos sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzi­wią się, że [...]