Logos

1190 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Błędne prze­kona­nie po­konało wszystkie. 

aforyzm • przedwczoraj, 23:25

Błąka­my się w za­kamar­kach swoich myśli mając nadzieję, że coś tam znajdziemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2017, 15:39

No mam prob­le­my ze sobą. Niena­widzę ludzi. Chciałbym Was lu­bić, ale większość to kre­tyni, a mniej­szości nie znam, ale za­pew­ne nie od­biega­cie. Zionę za­wiścią, może prze krzyw­dy, może przez wy­racho­wanie. Niena­widzę ludzi. Niena­widzę świata, w którym się ob­ra­cam. Zniknę, będzie wam smut­no, a może poczu­jecie ulgę, nie dam wam tej sa­tys­fak­cji. Zep­su­te jabłko. 

myśl • 6 sierpnia 2017, 00:50

Sumą Two­jej wiel­kości, jest iloczyn Twoich wrogów. Sprawdź jak bar­dzo Ciebie niena­widzą zna­jomi, naj­bliżsi przy­jaciele. Nie pop­rzez po­gardę dla nich, tyl­ko pop­rzez działanie; i to nie wbrew im, ale zgod­nie z sa­mym sobą. Wte­dy zo­baczysz jak bar­dzo jes­teś sil­ny i ja­ka ilość opo­wie się za Tobą. Jes­teś ciekaw ja­ka to wiel­kość? Zos­ta­niesz sam. 

myśl • 6 sierpnia 2017, 00:02

Mężczyz­no! Każde­go z nas w pew­nym sen­sie kiedyś zdradziła pan­na. Czy mścić się? to na pew­no ul­ga. Jed­nak pragnę przy­pom­nieć, że ta­ka dziew­czy­na się puści, na­wet z miłości, ale się puści. Po­tem będzie szczęśli­wa i znów się puści, będzie znów szczęśli­wa do kre­su swej młodości. Później będzie szczęśli­wa, że już się jej nie będzie chciało puszczać. To tak niewiele. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2017, 02:52

Mo­je myśli mnie zjadły, a ja mam niestrawność. 

myśl • 3 sierpnia 2017, 17:20

ku pamięci i przestrodze

I Zmar­twychwstało mias­to i duch ludzi ra­zem z nimi
i woj­ny nie trze­ba by su­mienia ich zgniły 

wiersz • 1 sierpnia 2017, 21:37

To co bra­cia w Mojżeszo­wej wie­rze: sur­sum cor­da - kieliszki w dłoń!
Ta­ka jest rzeczywistość. 

myśl • 31 lipca 2017, 22:15

Cza­sami jak się ko­bieta uśmie­chnie, to człowiek aż... zaniemówi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 00:29

Nie dam się wciągnąć w te cho­re gry. Niena­widzą mnie do ta­kiego stop­nia, aż sam siebie zaczy­nam niena­widzić. Na szczęście bar­dzo siebie na widzę, bo codzien­nie ze spo­kojem pat­rzę w lustro. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 lipca 2017, 17:09
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 sierpnia 2017, 18:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Błąkamy się w za­kamar­kach [...]

5 sierpnia 2017, 13:39Logos sko­men­to­wał tek­st Mężczyzno! Każde­go z nas [...]

5 sierpnia 2017, 10:16Irracja sko­men­to­wał tek­st Mężczyzno! Każde­go z nas [...]

5 sierpnia 2017, 02:58scorpion sko­men­to­wał tek­st Mężczyzno! Każde­go z nas [...]

30 lipca 2017, 16:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Mając no­gi możesz iść, [...]

30 lipca 2017, 16:06Logos sko­men­to­wał tek­st Mając no­gi możesz iść, [...]

30 lipca 2017, 12:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Mając no­gi możesz iść, [...]

29 lipca 2017, 16:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mając no­gi możesz iść, [...]

29 lipca 2017, 16:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Mając no­gi możesz iść, [...]

23 lipca 2017, 20:35Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy ser­ce ro­zumu głod­ne, [...]