Logos

1378 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Wy­rusze­nie na pus­ty­nie ma je­den man­ka­ment - ślady.
Małe szan­se że ni­mi podążą, a jed­nak się ich boimy. 

myśl • 15 października 2018, 20:18

Mówią po­daj rękę, pomóż, daj dob­re słowo.
Może i bym po­daro­wał, gdy­byście też nau­czy­li mnie jak otrzymywać. 

myśl • 15 października 2018, 20:16

Mogę być sam. Nie to­lerują moich ataków, a nie widzą te­go, że się tyl­ko bronię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2018, 20:15

Jed­ni mają myśli sa­mobójcze, a ja mam myśli im­pe­rialis­tyczne; w obu tych przy­pad­kach to destrukcja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 października 2018, 20:22

Pew­nych rzeczy nie da się przes­koczyć, dla­tego trze­ba się pod ni­mi przeczołgać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 października 2018, 13:55

Mam w so­bie coś z ha­zar­dzis­ty i wiel­kiego far­ta, bo ja przeg­ry­wam to nic mi nie jest. 

myśl • 3 października 2018, 21:17

Od­wie­czny dar w tych ich głowach się tli, zwy­cięski bój czas stoczyć już. 

myśl • 30 września 2018, 13:49

Ludzie mają z tym od­wie­czny prob­lem. Ko­goś upa­dek trak­tują jak swo­je zwy­cięstwo. Ta­kie wy­biela­nie swo­jej bylejakości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 19:27

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15

Wstrzy­muję po­wiet­rze by posłuchać ser­ca bicie
kon­tro­lując wdech i wy­dech
dziękując że nie muszę nad tym myśleć .. 

myśl • 12 września 2018, 21:03
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 października 2018, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Wyruszenie na pus­ty­nie ma [...]

15 października 2018, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:58Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:41Logos sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:23Logos sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:20Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:18Logos do­dał no­wy tek­st Wyruszenie na pus­ty­nie ma [...]

15 października 2018, 20:16Logos do­dał no­wy tek­st Mówią po­daj rękę, pomóż, [...]

15 października 2018, 20:15Logos do­dał no­wy tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:14Logos sko­men­to­wał tek­st często właśnie cho­roba poz­wa­la [...]