Logos

1408 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Wca­le nie jest łat­wo być spoiwem rodzi­ny. Gdy po­dej­mu­jesz nieśmiały krok, śmiało Ciebie zas­koczy szok. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 21:39

Mo­ja for­te­ca się burzy. Do­konam wszel­kich sta­rań, by wy­toczyć swo­je ciężkie działa na mur! 

myśl • 2 grudnia 2018, 20:39

Poeta ma­larz, ni przez ob­raz, ni przez słowa.
Ta­ka to pełna głowa ar­tysty kombinatora. 

myśl • 29 listopada 2018, 21:54

Prze­myśl, przemódl, prze­pij, pchnij! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2018, 22:35

Odkąd pa­miętam miałem w niena­wiści swój tem­pe­rament. Próbo­wałem pra­cować nad nim, mod­liłem się, lub też żałowałem gorzki­mi łza­mi. Przez myśl mi nie przyszło, żeby go po­kochać. Sko­ro in­ni mają i tak z nim prob­lem, to nie po­zos­ta­je mi nic in­ne­go, jak te ich roszcze­nia zaak­cepto­wać, uśmie­chnąć się i cie­szyć się sa­mym sobą! 

myśl • 28 listopada 2018, 19:08

Gdy­by nie to że ludzie pat­rzą, a częściej lu­bią się przy­pat­ry­wać in­nym, ska­zany jes­tem na pew­ne­go rodza­ju potępienia społeczne. Wyglądam jak sza­ry człowie­czek, nie rzu­cający się ni­komu w oczy, po­zor­nie oczy­wiście, bo prze­cież jak ro­bię coś, co chcę i nie ro­bią te­go in­ni, to jes­tem wi­dowis­kiem, które łączy się z pośmiewis­kiem, ewen­tual­nie po­gardą. Gdy­by świat był sceną, ja na pew­no byłbym suflerem! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2018, 21:00

Na­dal lu­bię Twoją mu­zykę mi­mo, że za­gubiła się To­bie jed­na nuta. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 10:27

Uwierz mi, bied­ni ludzie naj­le­piej znają się na pogodzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 listopada 2018, 23:44

Wierzą we mnie, wierząc że mi się nie uda. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 listopada 2018, 23:40

Przeczy­tałem vir­tual­ne ko­men­ty w po­pular­nym świecie. Nie chce­cie wie­dzieć co tam zrozumiałem. 

myśl • 23 listopada 2018, 23:07
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 grudnia 2018, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wcale nie jest łat­wo [...]

6 grudnia 2018, 21:39Logos do­dał no­wy tek­st Wcale nie jest łat­wo [...]

2 grudnia 2018, 20:39Logos do­dał no­wy tek­st Moja for­te­ca się burzy. [...] 

29 listopada 2018, 21:56Logos sko­men­to­wał tek­st pewność to je­dynie nieświado­mość [...]

29 listopada 2018, 21:54Logos do­dał no­wy tek­st Poeta ma­larz, ni przez [...]

28 listopada 2018, 22:35Logos do­dał no­wy tek­st Przemyśl, przemódl, prze­pij, pchnij!

28 listopada 2018, 19:27Logos sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]

28 listopada 2018, 19:08Logos do­dał no­wy tek­st Odkąd pa­miętam miałem w [...]

27 listopada 2018, 21:00Logos do­dał no­wy tek­st Gdyby nie to że [...]

25 listopada 2018, 10:27Logos do­dał no­wy tek­st Nadal lu­bię Twoją mu­zykę [...]